Tillbaka till Om föreningen

Så fungerar vår bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Ofta menar man med ”bostadsrätt” den egna lägenheten, men när du köper en bostadsrätt köper du varken en fysisk lägenhet eller en andel i en fastighet, endast rätt att nyttja en viss lägenhet. Medlemmarna i Brf Riddarsporren 24 äger tillsammans hela fastigheten: lägenheterna, de gemensamma utrymmena, garaget, lokaler och förråd som hyrs ut samt innergårdarna och torget med tillfartsvägar från Surbrunnsgatan och Frejgatan (se ”Fastighetsgränser Riddarsporren 24” under fliken ”Om föreningen”).

Styrelsen är föreningens ledning och verkställande organ. Den väljs av medlemmarna på föreningsstämman med uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt. Styrelsen kan fatta beslut i alla frågor där inte lag eller stadgar kräver beslut av stämman. Alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. Direkt inflytande över föreningens verksamhet utövas på föreningens ordinarie årsstämma. Det bästa sättet att vara med och påverka föreningens verksamhet är att delta på stämman och kandidera till styrelseposter eller andra uppdrag.

Vi äger en stor och tekniskt avancerad fastighet. Styrelsen tar i nuläget löpande fram regler och information om hur vi boende skall vårda våra lägenheter, vad som gäller vid renovering, ventilationsfrågor mm. Liknande regler finns i alla bostadsrättsföreningar. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter styrs av Bostadsrättslagen, föreningens stadgar samt de ordningsregler och andra regler som styrelsen beslutar om (se ”Stadgar” och ”Regler” under fliken ”För medlemmar”).

En medlem som inte uppfyller sina förpliktelser gentemot föreningen riskerar att få sin bostadsrätt förverkad. Detta innebär att bostadsrättshavaren upphör att vara medlem i föreningen och måste flytta från lägenheten.

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter

Som medlem är du skyldig att vårda din lägenhet och de gemensamma utrymmen som ingår i vår fastighet (se våra stadgar §13 – §15). Du ansvarar också för din familj, dina gäster samt personer som utför arbete för din räkning. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand (se stadgarna §18 om vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning).

Brf Riddarsporren 24´s målsättning är att fortsatt ha en god boendemiljö med hög trivselfaktor. För att åstadkomma detta måste vi alla visa hänsyn mot varandra och respektera föreningens regler. Nedskräpning, överförbrukning av resurser, skadegörelse och liknande kan medföra att månadsavgiften höjs. Styrelsen förbehåller sig rätten att kräva ersättning av ansvarig lägenhetsinnehavare vid överträdelser av föreningens stadgar och regler. Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten om det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt Bostadsrättslagen 7 kap. 13§.

Stadgar

Föreningens stadgar anger hur föreningen och boendet skall bedrivas. Stadgarna är föreningens främsta regelverk förutom de lagar och förordningar som gäller för föreningen. Stadgarna fastställs av två på varandra följande stämmor och är giltiga när registrering skett på Bolagsverket.

Valberedning

Valberedningen väljs av ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att till nästkommande, ordinarie föreningsstämma föreslå lämpliga kandidater som styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor, revisorssuppleant och personer till förtroendeuppdrag som skall väljas av stämman. Eftersom Brf Riddarsporren 24 är en stor förening som äger en komplicerad fastighet så är det viktigt att ha en bred kompetenspalett i vår styrelse. Alla intresserade och engagerade medlemmar är därför välkomna att bidra med sin kompetens och sitt engagemang genom att kandidera till de poster som finns. Vill du föreslå dig själv eller någon annan person skall du i god tid före ordinarie föreningsstämma lämna ditt förslag till någon i valberedningen.

Stämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Varje år hålls ordinarie föreningsstämma före maj månads utgång. På ordinarie föreningsstämma skall ärenden enligt särskild dagordning behandlas.  På stämman behandlas bl.a. val av styrelse, revisor och valberedning.

Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen anser att något viktigt beslut skall fattas mellan ordinarie föreningsstämmor eller om minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

Styrelsen kallar till stämma genom särskild kallelse till alla medlemmar. Vad som skall behandlas på stämman skall anges i kallelsen. Om du är förhindrad att gå på stämman har du rätt att genom fullmakt utse ombud (se stadgar §34). På stämman har varje medlem en röst. Om två medlemmar tillsammans innehar en bostadsrätt har de dock endast en röst tillsammans. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt gällande stadgar eller enligt lag. Du kan som medlem även välja att ha ett biträde under stämman (se stadgarna §34).

Motion till föreningsstämma

Medlem i föreningen har rätt att lämna motion (förslag) till ordinarie föreningsstämma. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars eller den tid som styrelsen meddelar (enligt stadgarna §31). En motion skall vara skriven och undertecknad av en medlem i föreningen. En motion bör vara allmängiltig, den skall beskrivas i detalj och på ett lättförståeligt sätt för medlemmarna samt innehålla ett väl motiverat förslag inför stämmobeslut. Det är viktigt att alla medlemmar får en god förståelse för motionens förslag. Som motionsskrivare har du rätt att när som helst ta tillbaka din motion, även under själva föreningsstämman. Som alternativ finns det alltid möjlighet ställa din motion direkt till styrelsen givet att förslaget inte strider mot lagen eller föreningens stadgar.

Årsredovisning

Årsredovisningen skall vara klar och tillgänglig för alla medlemmar före ordinarie föreningsstämma. I årsredovisningen redovisas föregående års ekonomi samt en kort beskrivning om vad som hänt i föreningen det gångna året samt pågående planer för åtgärder i fastigheten.