Tillbaka till Tidigare år

2010

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Riddarsporren 24

Föreningens styrelse kallar här till ordinarie föreningsstämma, onsdagen den 6 april 2011, klockan 19.00  i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Röstlängd för mötet upprättas utifrån föreningens medlemsregister.

Registrering av stämmodeltagare börjar klockan 18.30 då varje medlemshushåll får en röstsedel.

Definitiv dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Godkännande av dagordning.
  3. Val av stämmoordförande.
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
  7. Fastställande av röstlängd.
  8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
  9. Föredragning av revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

  1. Beslut om resultatdisposition.

12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13.  Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

14.  Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

15.  Val av styrelseledamöter och suppleanter.

16.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.

17.  Val av valberedning

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 38.

Inkomna motioner

Öppettider tvättstuga,  Renovering av innergårdar,  Hantering av Hundbajs, Cykelställ och cykelrum, Bygglov takterrasser,   Festkommitté, Ändring av lamporna i trapphusen, Utöka tiderna för renoveringsarbeten, Grovsoprum,  Låssystem,  Åtgärda fläktsystemet. Läs alla motioner i detalj genom att klicka här: Inkomna motioner 2010 (exkl namn)

19.  Stämmans avslutande.