Motioner till årsstämman – senast 31 mars

Sista datum för att inkomma med motioner till stämman är 31 mars. Motionerna ska inkomma skriftligt enligt stadgarna, det går till exempel bra att lämna in dem i styrelsens brevlåda vid styrelselokalen vid 17 D alternativt maila in till styrelsemailen, styrelsen.riddarsporren24@gmail.com (märk gärna mailet med Motion till årsstämman eller något liknande).

Hur skriver man en motion då?

Försök att använda enkla ord och formuleringar.

Motionen ska formuleras så att en medlem ska kunna rösta genom ombud även om hen inte kan delta vid stämman. Det är därför bra om motionen är så detaljerad som möjligt och inte lämnar utrymme för tolkningar.

Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

  1. Börja med en rubrik som tydliggör vad motionen handlar om. Vill du ha en template så finns en här: Motion inför årsstämma – blankett
  2. Vad vill du att föreningen ska göra? Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, dels för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.
  3. Varför vill du att föreningen ska göra detta? Motivera varför du tycker som du gör.
  4. Använd ”att-satser”. Jag/vi föreslår därför föreningsstämman att besluta att…
  5. Avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. Ange gärna kontaktuppgifter så styrelsen kan ställa följdfrågor om nödvändigt.
  6. Lägg i styrelsens brevlåda på 17 D eller maila till styrelsen.riddarsporren24@gmail.com