Tillbaka till Ventilationsregler

Regler och villkor för ombyggnad eller ändring av ventilation

Regler för ändringar som påverkar ventilationen i lägenheterna har till syfte att:

  • Säkerställa funktionen i ventilationssystemet så att grannarnas ventilation inte påverkas.
  • Säkerställa att regler om brandskydd efterlevs och att inte rensningsmöjlighet i ventilationskanaler försämras. Observera att det för kanaler till spiskåpor, så kallade imkanaler, finns ett omfattande regelverk.
  • Säkerställa att luftflöden inte ökas. Ökat luftflöde innebär större energi-användning för uppvärmning.
  • Säkerställa att luftflöden inte blir för låga. För lågt luftflöde i badrum innebär ökad risk för fukt och mögel.
  • För Hagagatan 17 skall reglerna även säkerställa att funktionen inte försämras i de ventilerade golven.

Tag alltid kontakt med fastighetsförvaltaren innan ändringar som påverkar ventilationen påbörjas.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att myndighets krav efterlevs och att åtgärder utförs fackmannamässigt.

REGLER OCH VILLKOR

Fönsterventiler

Spaltventilerna i överkant av fönster bör normalt vara öppna (båda de små spakarna ska vara riktade ut mot fönsterkarmen). Därigenom får ni en bra ventilation i hela lägenheten. Om spaltventilerna är stängda får ni inte in tillräckligt med luft och riskerar då att det blir drag vid fönstren pga. undertryck i lägenheten.

Ändring av köksventilation

Här avses all ändring av köksventilation, bl.a. ombyggnad som berör köksventilationen, flytt av spiskåpa, byte av spiskåpa eller byte till kolfilterfläkt.

Före ändring av köksventilation skall ansökan lämnas till fastighetsförvaltaren.

Endast godkänd spiskåpa (utan fläkt) får anslutas till ventilationskanalen. Rådgör alltid med fastighetsförvaltaren före val av spiskåpa.

Ändringsarbetet får inte påbörjas innan ansökan godkänts av fastighetsförvaltaren.

Efter ändringsarbetet (även om endast byte av spiskåpa gjorts) skall injustering göras av fackman och protokoll lämnas till fastighetsförvaltaren. Protokollsblankett tillhandahålls av fastighetsförvaltaren.

Byte av frånluftsdon (ventil) i badrum/duschrum eller toalett

Efter bytet skall injustering göras av fackman och protokoll lämnas till fastighetsförvaltaren. Protokoll tillhandahålls av fastighetsförvaltaren.

Flytt av frånluftsdon (ventil) i badrum/duschrum eller toalett

Ansökan om flytt av frånluftsdon i badrum/duschrum eller toalett skall lämnas till fastighetsförvaltaren innan arbetet startas.

Arbetet får inte påbörjas innan ansökan godkänts av fastighetsförvaltaren.

Efter flyttningen skall injustering göras av fackman och protokoll lämnas till fastighetsförvaltaren. Protokoll tillhandahålls av fastighetsförvaltaren.

Ombyggnad eller inbyggnad av ventilationskanal

Ansökan om ombyggnad eller inbyggnad av ventilationskanal skall lämnas till fastighetsförvaltaren innan arbetet startas.

Arbetet får inte påbörjas innan ansökan godkänts av fastighetsförvaltaren.

Efter ombyggnaden eller inbyggnaden skall injustering göras av fackman och protokoll lämnas till fastighetsförvaltaren. Protokoll tillhandahålls av fastighetsförvaltaren.

Ombyggnad som berör det ventilerade golvet i 17-huset

Golven i 17-huset är kopplade till fastighetens ventilation för utsugning av emissioner från undergolvet. Det innebär att luft kontinuerligt sugs ned genom golvlisterna (där det finns små öppningar), passerar under golvet och sugs ut. På så sätt säkerställs att luft från golven inte tränger upp i bostaden. För att detta ska fungera är det avgörande att det inte görs sådana inga ingrepp i golven att golven punkteras eller avluftningen blir påverkad.

Det går bra att byta ytskikt så länge man känner till hur golven fungerar och tar hänsyn till detta vid renoveringen. Fastighetsförvaltaren kan lämna ytterligare information.

Golvlister öppningarna i listerna skall dammsugas så att ventilationsöppningarna inte sätts igen av damm.

FÖRKLARING AV BEGREPP

Spiskåpa= Spishuv utan inbyggd fläkt. Ventilationen sker via kanalsystemet och en centralt placerad fläkt gemensam med flera lägenheter.

Normalt evakueras ett kontinuerligt grundflöde genom huven. När man vrider på forceringsvredet öppnas ett spjäll i huven och luftflödet ökar.

Kolfilterfläkt= Spishuv med inbyggd fläkt och kolfilter för återcirkulerande luft. Kolfilterfläkten får inte vara ansluten till ventilationssystemet. Kolfiltret tar upp matos och lukt, men fukt och värme från matlagning ventileras inte bort. Kolfiltret behöver bytas regelbundet, hur ofta beror på hur mycket fläkten används. Om en kolfilterfläkt installeras ska ett frånluftsdon för kökets grundflöde monteras i kökets imkanal.

Spisfläkt= Spishuv med inbyggd fläkt som är ansluten till kanalsystemet. Denna typ är inte tillåten inom Brf Riddarsporren 24. En spisfläkt kan bland annat leda till att din matlagningslukt sprids till grannarna.

Osuppfångning= En standard för att mäta effektiviteten för spiskåpor/ kolfilterfläktar/ spisfläktar.

Huvar med stora så kallade volymdelar (tex med nerdragna sidor och nerfällbar glasfront) ger god osuppfångning vid lägre forceringsflöde. Plana huvar kräver större forceringflöde för god osuppfångning.

Grundflöde= Ett kontinuerligt flöde för allmän ventilation.

Forceringsflöde= Ett ökat flöde för att uppnå en acceptabel osuppfångning vid matlagning.

Ventilationssystemen inom Riddarsporren 24 är utförda för spiskåpor med volymdelar, dvs relativt låga forceringsflöden. Pga ventilationssystemens utformning måste forceringsflöden begränsas.