Tillbaka till Aktuella projekt

Planerade projekt

På den här sidan listar vi de projekt vi budgeterar och planerar för, baserat på underhållsplan, uppkomna behov och önskemål från boende. Projektlistan uppdateras löpande och projekt kan komma att förändras, flyttas i tid eller ställas in av olika orsaker.

Estimat för de flesta av innevarande års projekt kan hittas i Årsredovisningen under rubriken ”Händelser efter räkenskapsåret”.

Det går självklart alltid bra att ställa frågor om projekten om man inte redan är med i någon av intressgrupperna som finns, enklast brukar vara på Öppet Hus som styrelsen försöker ha i samband med grovsophämtningarna.

Maila styrelsen om ni vill deltaga i någon av intressegrupperna så ser vi till att ni blir kallade till den gruppens nästa möte!

 

Ej ännu beslutade men troligtvis kommande  projekt enligt nuvarande underhållsplan

2024

 • Test av stambyte i ett trapphus i 15-huset
 • Byte av fläktaggregat i garage
 • Byte av ventilation i tvättstugorna
 • Reparation av infart till garaget
 • Utbyte av 3 äldre hisslinor
 • Reparation av horisontella stammar i 15-huset
 • Byte till ståldörrar till cykelrummen
 • Uppgradering av styr för ventilationsaggregat
 • Ev reparation av trappan ner till Hagagatan

 

2025

 • Rensning ventilationskanaler
 • OVK inkl lokaler
 • Radonmätning

 

2026

 • Stamspolning

 

2027

 • Översyn klotterskydd
 • Byte av utrustning (vid behov) i tvättstugorna

 

2028

 • Reparation trapphus
 • OVK lokaler
 • Ev start stambyte? Kan komma att flyttas upp närmare i tiden främst beroende på varmvattenrörens status (behöver de åtgärdas tar vi stammarna samtidigt då de är i samma schakt)
 • Genomgång energieffektivisering

 

2029

 • Byte serviscentraler
 • Byte mätartavlor
 • Byte elstigare
 • Energideklaration
 • Energikartläggning

 

2030

 • Takpapp rekonditionering
 • Takplåt bandtäkt, strykning*2
 • Renovering gårdsbjälklag? Kommer troligtvis behövas någonstans här.
 • Målning kassett+räcke, spaljer mellan kungsbalkonger
 • Byte hisslinor