Påminnelse: Öppet Hus och Strömavbrott

Öppet Hus med tema Säkert Vatten

Måndagen den 8 januari ägnas åt temat ”Säkert Vatten”. Under det gångna året har föreningen ställts inför betydande kostnader för rivning och torkning till följd av vattenskador. Mot bakgrund av detta kommer vi att informera och erbjuda installation av Säkert Vatten under diskbänken. Detta åtgärdsförslag syftar till att göra det lättare att hantera det totala ansvaret för vattenanslutningarna i framtiden.

Enligt våra stadgar har varje medlem ansvar för vattenanslutningarna fram till den lodräta stammen. Det inkluderar att säkerställa att anslutningarna utförs på ett fackmannamässigt sätt samt att det finns en Säkert Vatten-åtgärd under diskbänken för att hantera eventuellt läckage i vattenavrinningen. Detta ansvar gäller oavsett tidigare ägare av lägenheten. Erfarenheterna från vattenskadorna under 2023 har tydligt visat att föreningen behöver informera samtliga medlemmar om detta ansvar.

Vi har också lärt oss genom kommunikation med försäkringsbolag och andra aktörer att det inte är tillräckligt att endast ha informationen i stadgarna. Därför lägger vi nu fram denna separata information och erbjudande om installation under Öppet Hus. Det ger er möjlighet att ställa frågor och få ytterligare klarhet kring detta viktiga ämne.

Påminnelse om strömavbrott på HG 17 A-J den 10 jan kl 8-10

Ellevio har via sin underleverantör Omexom aviserat att de behöver byta ut ett sönderrostat kabelskåp. Detta kommer ske den 10 januari kl 8-10 och kommer då orsaka strömavbrott i 17-huset under den tiden.