Vattenrör och stammar

Föreningens situation gällande vatten och avlopp

Som vi tidigare informerat om planerar vi för att göra ett testbyte av vertikala vattenrör och avloppsstammar i en trappuppgång. Att vi väljer att genomföra detta test nu när stambyte ligger ganska många år framåt enligt underhållsplanen är baserat på indikativa undersökningar, såsom stamspolning och stamfilmning samt framförallt läckage på våra rör för varmvattencirkulationen (VVC-rör) på olika håll i fastigheten, vilka visar att det kan bli aktuellt med att flytta fram stambytet.

För varmvattencirkulationen användes ofta på 80-talet kopparrör av sämre och billigare kvalitet. Godset i dessa rör klarar inte den nötning det blir utsatt för så bra vilket skapar hål och sprickor med kostsamma vattenskador som följd. Vi kan förvänta oss att antalet sådana vattenskador kommer att öka per tidsenhet, vilket styrelsen tar på största allvar. Det är alltså inte själva avloppsrören som i första hand kan framtvinga ett tidigareläggande av stambyte, utan det är läckande varmvattenrör som vi ser kommer orsaka allt högre reparationskostnader.

I våra fastigheter har alla vertikala rör som betjänar våra lägenheter samlats på ett och samma ställe, nämligen i schaktet i badrummet (för de lägenheter som har en ytterligare toalett finns ytterligare ett schakt). Det betyder att när vi pratar om stambyte så avses samtliga rör i detta schakt, vilket är avlopp, varmt och kallt vatten samt värme.

Vid ett byte av vattenrör blir vi tvungna, enligt lag, att också installera IMD (Individuell Mätning och Debitering) av varmt och kallt vatten. Det betyder i framtiden att varje hushåll endast kommer betala för sin egna användning och det kommer då som en post på månadsavin.

Vi har i samband med en badrumsrenovering i 17-huset som test genomfört ett partiellt byte av stammar och vattenrör och det blev i och med det tydligt att det inte är en ekonomiskt framkomlig väg att göra på detta sätt.

 

Genomförande av testbyte på hel stam

Ursprungligen var planen att genomföra testbytet i 17E, detta har nu ändrats till byte i en slits/schakt på ena sidans lägenheter i trapphuset på Hagagatan 17M och orsaken till det är att vi då kan dra ekonomisk nytta av arbeten med utbyte av de horisontella rören i vår blindkällare (i garaget Hagagatan19) som ändå behöver göras för Hagagatan 21 och utföra dem samtidigt.

Renoveringen kommer att hålla på under 5–6 veckor, varav 1-2 veckor i början kommer att vara extra stökiga, smutsiga och högljudda pga bilning, borrning m.m. Just nu är planen att börja med de mest högljudda arbetena vecka 21 (22–26 maj) och eftersom ljud färdas väl i våra stommar antar vi att det kommer innebära störningar för många i 17-huset.

Att vi nu testar en stam är för att få fram information för att kunna genomföra en framtida totalrenovering på ett ekonomiskt och rimligt sätt för föreningen och vår medlemmars bästa. Det finns en potential att bringa ner kostnaden radikalt om vi kan genomföra stambyten via kökssidan för de stammar som ligger mellan kök och badrum, i annat fall riskerar vi att få bygga om samtliga badrum vilket skulle föranleda en annorlunda situation och en stor utgift både ekonomiskt och tidsmässigt.

Testet är alltså avsett att vara en del av ett beslutsunderlag för hela föreningens stambyte, vi har ju också stammar som inte angränsar till kök och vår förhoppning är att analys visar att vi generellt kan komma åt dem via angränsande väggar på samma sätt.

Det underlättar också arbetet med att ta fram en framtida projektplan och offertunderlag för hela fastigheten. Vi samverkar också med Micasa (Stockholms Stads Fastighetsbolag) som också är beroende av vårt stamsystem.

 

Åtgärder för att underlätta för medlemmarna under testbytet

Ett stambyte oavsett hur det utförs innebär naturligtvis stora olägenheter för både direkt berörda och deras grannar. För att underlätta har vi följande åtgärder planerade:

  • Skydd av hissar och trapphus samt inplastning av ytor i lägenheterna.
  • Tillhandahålla mobila toaletter för de som har skäliga behov eller inte har möjlighet att använda de toaletter som finns i olika utrymmen i föreningen (totalt 7 toaletter).
  • Möjlighet till 5 separata duschar
  • Kallt och varmt vatten samt avlopp kommer tillhandahållas på ett antal våningar i trapphuset.
  • Grovstädning och avstädning på varje plan under och efter avslutat arbete.